Brugsanvisning for AGON surringer

Anvendelsesområde:

Sikring af last på erhvervskøretøjer er nødvendig for at sikre menneskers og dyrs liv og sundhed, samt for at undgå skader på lasten.

Disse betjeningsvejledninger beskriver valg, håndtering, brug, kontrol, dokumentation og kassationsvejledning for genanvendeligt surringsudstyr i henhold til DIN EN 12195 del 2.

Dette er aktuelle vejledninger og standarder for sikring af last og pålidelig transport af gods på land, hav og ved lufttransport.

De farer, der kan opstå ved brug af surringsudstyr, er beskrevet i DIN EN 12195.

Bemærk i øvrigt, at andre bestemmelser kan gælde, for eksempel ved transport af farligt gods, på jernbane eller ved skibstransport.

Den angivne standard indeholder fundamentet for fabrikantens brugsanvisning for brug og vedligeholdelse af surringsudstyr.

Sikkerhedsoplysninger:

Ved valg og brug af surringsudstyr skal du overveje den nødvendige surringskraft, brugsform og surringsmetoden. Fragtens størrelse, form og vægt samt den tilsigtede brugsform, transporten, miljø (køretøjets egnethed, surringsfastgørelsespunkter) og typen af last, så det korrekte valg kan træffes.

Vigtigt:

Ved fastgørelse af lasten skal du notere de dynamiske kræfter, der opstår ved bremsning, svingning osv. For korrekt dimensionering af lastsikrings udstyr, skal du kende disse kræfter, og planlægge brugen af surrings stropper herefter.

Af stabilitetshensyn skal der bruges mindst to surringsstropper, der anvendes til diagonal surring, hvis der ikke anvendes andre foranstaltninger, for at forhindre vridning eller glidning af

Særligt vigtigt for lastsikring er friktion. Friktionen virker mellem lasten og lastoverfladen og

afhænger af materialet og overfladerne. Ved at bruge AGON friktionsmåtter kan du opnå en veldefineret friktionskoefficient. Det valgte surringsudstyr skal være stærkt nok til det tilsigtede formål, og have den korrekte længde samt evt. være forsynet med AGON kantbeskyttere.

Advarsel!

Funktionen af surringsudstyr kan ikke garanteres, hvis disse vigtige instruktioner ignoreres. Alvorlige ulykker, der kan føre til skade eller død, kan ske hvis disse instruktioner ikke følges!

Surringsudstyr må ikke være overbelastet, da overbelastning kan føre til brud på, eller beskadigelse af last og udstyr.

Brug ikke surringsudstyr til løft. Surringsudstyr har ikke nogen sikkerhedsfaktor, og lever ikke op til kravene for løfteudstyr. Det er livsfarligt at løfte i surringsudstyret!

Slå aldrig knude på surringerne. Forsøg ikke at forlænge en surring ved at binde dem sammen med en knude. Knuder reducerer surringens styrke betragteligt.

Kør ikke over surringerne, hverken med pallevogne, trucks eller biler. Surringerne kan blive beskadiget herved, og miste betydelig styrke.

Beskadiget, overbelastet eller slidt surringsudstyr skal straks kasseres, såfremt styrken ikke kan garanteres.

Surringen må ikke være snoet under belastning, da det lokalt kan føre til overbelastning.

Kun surringskroge, designet hertil, må belastes ved tippen, men skal helt i indgreb.

For at undgå unødig belastning på strammeren, må denne ikke lægges hen over kanten på lasten, ligesom disse skal kasseres, såfremt de er deformeret.

Surringer må ikke, uden kantbeskyttere anvendes på skarpe kanter. En skarp kant defineres som; hvis kanten radius ”r”, er mindre end surringens tykkelse ”d”.

Under transporten skal surringen tilses, første gang efter kort tid. Herefter løbende under transporten.

Kassationskriterier for surringer:

Surringsstropper må ikke længere bruges, hvis følgende mangler er til stede.

Surringsbåndet:

Såfremt båndet er skadet mere end 10% af båndets bredde. Dette gælder enkelt skader og summen af mindre skader, i en zone svarende til båndets bredde.

Dette gælder skader opstået ved slid, kontakt med varme dele og aggressive stoffer.

Spændingsanordninger:

Kasseres såfremt der er deformation af spænde, element ved slidsakslen eller låseskinner, slid på den splittede bolt eller brudt skraldehåndtag.

Ende beslag og kroge:

Kasseres såfremt der er sket forøgelse af krog med mere end 5%. Revner, brud, betydelig korrosion, permanent deformation.

Brugsvejledning:

Stramme:

Før surringsbåndet over det emne der skal sikres. Sørg for krogene er fastgjort sikkert. Enderne samles ved, at enden af den løse ende trækkes igennem den åbne slids (a) i skraldespænden. Den løse ende trækkes ud gennem slidsen til surringen er forspændt tilstrækkeligt. Opspænding sker med håndtaget (b).

Åbne:

Træk i palen (b) og før håndtaget i 180 graders åben position.

Det løse bånd kan trækkes ud.

Opbevaring og vedligehold.

Surringer fra AGON må alene anvendes ved -40 til 120 grader celsius.

Pleje og korrekt opbevaring af surringer fra AGON vil sikre lang levetid. Efter hver brug skal du undersøge surringen for skader og snavs, før surringen hænges op.

Hold surringerne rene, tørre og godt ventileret ved opbevaring, og undgå direkte eksponering for sollys og kemikalier. Efter længere oplagringsperioder skal du kontrollere surringen for fuld funktionalitet.