Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler fra AGON A/S. CVR: 31889480, efterfølgende kaldet ”Virksomheden”, om salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder EU lovgivning ved leveringen, med mindre andet klart fremgår.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden, i for­bindelse med salg og levering af produkter eller reservedele såsom certifikater og dokumentation udføres fagligt korrekt og overholder EU lovgivning ved leve­ringen.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til løfteformål. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der overstiger Virksomhedens dækning via produktansvarsforsikring og transportforsikring. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens priser på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre og fremgår af ordrebekræftelsen. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ifølge de betingelser der er angivet på ordrebekræftelsen.

4.3 Ejendomsforbehold. Varen tilhører Virksomheden, til fuld betaling i henhold til den fremsendte faktura er modtaget af Virksomheden.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet. I tilfælde af væsentlige valutakursudsving eller omkostningsstigninger på mere end 5 % i gyldighedsperioden, der påvirker Virksomheden, kan virksomheden vælge, at erklære tilbuddet ugyldigt.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til Virksomheden skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.5 Valutakurser. I tilfælde af væsentlige valutakursudsving mere end 5 % i perioden fra ordren er bekræftet til den faktureres, kan Virksomheden vælge, at kræve kompensation for den del af valutakursændringen der overstiger 5 %. Dette gælder alene for den valuta der er ordrebekræftet i forhold til DKK.

6.6 Råvarer, fragt, afgifter, told, begrænsende restriktioner og andre forhold. I tilfælde af at virksomhedens omkostninger til råvarer, fragt eller andre forhold forøges med mere end 5% kan Virksomheden vælge, at kræve kompensation for den del af omkostningsstigningen der overstiger 5 %.

6.7 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, og inden varen forlader Virksomhedens lager. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.  Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomhedens leveringsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen. Er ikke andet aftalt er standardbetingelserne EXW ufortoldet. 

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse.

7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4 Fakturering af produkter ældre end 9 måneder regnet fra levering til lager eller kunde. For produkter der leveres fra via lager eller varer i konsignationslager, gælder at alt faktureres efter 9 måneder med mindre andet specifikt er aftalt. Er mindre end 50% af ordren leveret og faktureret til kunden, inden 3 måneder er AGON berettiget til at fakturere lageromkostninger svarende til AGON´s faktiske omkostninger.

7.5 Lagerleje. Er mindre end 50% af ordren leveret og faktureret til kunden, inden 3 måneder er AGON berettiget til at fakturere lageromkostninger svarende til AGON´s faktiske omkostninger.

8. Forsinket levering 

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

10. Ansvar

10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden, ikke overstige den produktansvarsforsikring eller transportforsikring Virksomheden har tegnet.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt, og/eller dette er dækket af Virksomhedens produktansvarsforsikring eller transportforsikring.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 

10.6 Forsikring af varer. For produkter der leveres fra via lager eller varer i konsignationslager, gælder at kunden selv er ansvarlig for forsikringen af disse.   

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden. 

12. Fortrolighed 

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt.

12.3 Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. 

12.4 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13.  Ekstern test af stropper

13.1 AGON har et højtudviklet kvalitetssystem, hvor vi udfører de test og kontroller som er foreskrevet.

Anmoder kunden, ud over dette, at få udført en uafhængig vil AGON anvise et uafhængigt testcenter, der kan udføre trækprøver mm.

For tiden vil det være TÜV SÜD Hangzhou.

13.2 AGON accepterer ikke egne udførte tests eller tests udført af andre end det af AGON anviste testcenter.

Alle omkostninger kan oplyses på foranledning og dækkes af kunden.

14.  Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol, der vælges af Virksomheden.